Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huur | Baby Max Go

Op 1 april 2023 zijn deze algemene voorwaarden vastgesteld. Met ingang van deze datum gelden de algemene voorwaarden en deze zijn van toepassing op de huurovereenkomst met Baby Max Go.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Aanbieding/ Aanbod: Een aanbod op onze website of een aangevraagde offerte. Een voorstel door Baby Max Go aan de wederpartij/de Huurder tot het sluiten van een Huurovereenkomst.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Baby Max Go, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baby Max Go gevestigd te 7202BX te Zutphen aan Pollaan 48, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 09187672.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan de huurder gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de huurovereenkomst op afstand.
 • Huurovereenkomst: de tussen Baby Max Go en de huurder gesloten overeenkomst met het doel het huren van een product van Baby Max Go door de huurder;
 • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Baby Max Go en de huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • De huurder, je, jij of jouw: de huurder en iedere afnemer die met Baby Max Go een huurovereenkomst sluit.
 • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. de kinderwagen, de autostoel of de buggy, welke door Baby Max Go aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende de huurperiode.
 • Partijen: Baby Max Go en de huurder gezamenlijk.

 

Artikel 2. Hoofdelijkheid

Indien meerdere personen de overeenkomst als huurder ondertekenen zullen deze hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle voor hen uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baby Max Go en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Baby Max Go en de consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Baby Max Go gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 4. Levertijd

De levertijden die door Baby Max Go worden gecommuniceerd, zijn verwachte levertijden. Aan deze levertijden kunnen door de huurder geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Baby Max Go niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

 

Artikel 6. De overeenkomst

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. U kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Baby Max Go indien je:

– buiten Nederland woonachtig bent;

– niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of

– geen vast woonadres hebt en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.

 1. Elke huurovereenkomst wordt door Baby Max Go aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Baby Max Go bevoegd is om de kredietwaardigheid van de huurder na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht Baby Max Go van mening zijn, op redelijke gronden, dat de huurder niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Baby Max Go het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake is, dan laten wij dit zo snel mogelijk aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om zekerheid te stellen.
 2. Je ontvangt via e-mail een bevestiging van ons als je een huurovereenkomst aangaat. In de bevestiging wordt jouw persoonlijke ordernummer vermeld. Je dient het ordernummer altijd te vermelden wanneer je contact opneemt met ons.
 3. De verwachte leverweek wordt ook vermeld op de bevestiging. Dit is de week waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 6. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de huurovereenkomst.
 2. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij huurder uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de huurovereenkomst niet te willen verlengen.

Als de huurovereenkomst is verlengd hebben beide partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

 1. Baby Max Go heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen / te ontbinden als de huurder:
 • Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • Er 3 opeenvolgende betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan. Dus je de betalingsverplichting uit de huurovereenkomst niet nakomt, ook niet nadat wij je hierop hebben gewezen.
 • Er in periode van 9 betalingstermijnen er 5 betalingen niet of niet tijdig zijn voldaan, ook niet nadat wij je hierop hebben gewezen.
 • Surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen;
 • Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
 • Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
 • Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn Baby Max Go de huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was geweest.
 1. Baby Max Go is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel.
 2. De huurder werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en biedt Baby Max Go daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen voor rekening van de huurder, een en ander onverminderd het recht van Baby Max Go om volledige schadevergoeding van de huurder te vorderen.
 3. Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden / tussentijds beëindigd op grond van artikel 6.3 ben je ons een schadevergoeding verschuldigd. Namelijk 80% van maandelijkse kosten, welke is overeengekomen in artikel 3 van de huurovereenkomst, over de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om de volledige schadevergoeding bij u in 1 vordering in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst

 1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan Baby Max Go.
 2. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Als consument kan je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na totstandkoming van de huurovereenkomst middels het algemene herroepingsformulier

Dit kan je doen door het algemene herroepingsformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@babymaxgo.nl. Je kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op www.babymax.nl/go.

 1. Wanneer je ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet van jouw herroepingsrecht.
 2. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht op de in de wet voorgeschreven wijze en je wilt vervolgens toch de huurovereenkomst ontbinden, dan moet je de kosten betalen voor het retour halen van het product.

 

Artikel 9. Huurprijs en betaling

 1. Je betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een automatische incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag van jouw rekening afschrijven.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de huurovereenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. BTW-verhogingen mogen wij direct aan je doorbelasten.

 Artikel 10. Levering van het gehuurde

 1. Wij leveren in heel Nederland. Producten worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd door een door Baby Max Go of een door haar ingeschakelde bezorgdienst.
 2. Als het product op voorraad is, kan je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst aangeven wanneer je het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad? Dan nemen wij contact met je op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we je thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.
 3. Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail en/of per sms.
 4. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Baby Max Go. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.
 5. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een kinderwagen hebt besteld, bieden wij kosteloos de mogelijkheid om de kinderwagen bij u thuis te monteren.

 

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering

 1. De huurder moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen.
 2. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:
 • Een vrachtwagen/bezorgbus de woning niet kan bereiken;
 • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het Product.
 1. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning, is Baby Max Go niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Artikel 12. Verplichtingen van de huurder

 1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op eventuele schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het product duidelijk in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan breng je Baby Max Go hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door middel van het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen jouw klacht het snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. Een goede, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.
 2. De huurder gedraagt zich als goed huurder. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Baby Max Go op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt de huurder contact op met Baby Max Go.
 4. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten door derden, tenzij Baby Max Go hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Baby Max Go de toestand daarvan kan inspecteren.
 6. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het product voordoet stelt jij Baby Max Go onmiddellijk daarvan op de hoogte. Zorg ervoor dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons laat weten. Hetzelfde geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan jij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het product kan hebben gehad.
 7. Baby Max Go is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door een te late melding.
 8. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Baby Max Go een kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken.
 9. Het door Baby Max Go aan de huurder ter beschikking gestelde product blijft eigendom van Baby Max Go.
 10. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres dan in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan ons door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven.
 11. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product niet verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product niet met een beperkt recht te bezwaren.
 12. Je bent verplicht om een adreswijzing binnen 14 dagen aan ons door te geven.
 13. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Baby Max Go, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Eventuele kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt voldaan bij het bestellen van het product. De afschrijving van de tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is. Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks op of omstreeks de 25e dag van de daaopvolgende maand bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor de huurder aan Baby Max Go toestemming geeft.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Baby Max Go maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat de huurder in verzuim is voor rekening van de huurder.
 5. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Baby Max Go gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van huurder. De huurder is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Baby Max Go gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Baby Max Go bevoegd alle werkzaamheden voor de huurder, waaronder het verstrekken van informatie aan de huurder, op te schorten zolang Baby Max Go geen volledige betaling heeft ontvangen.

Artikel 15. Garantie

 1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De garantie geldt enkel voor de huurder met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten.
 2. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
 3. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de afdeling Klantenservice (service@babymaxgo.nl of via ons contactformulier).
 4. Indien Baby Max Go het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
 5. Uitgesloten van garantie zijn:
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal gebruik van de kinderwagen/autostoel;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Baby Max Go of in diens opdracht zijn verricht;
 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage;
 • verkleuren van textiel, vezelstoffen en leder, alsook het frame, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is.
 1. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder, heeft Baby Max Go het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.

 Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Baby Max Go uit hoofde van de huurovereenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven de garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Baby Max Go slechts uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver de huurder aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Baby Max Go.
 3. Baby Max Go is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Baby Max Go moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is de huurder aansprakelijk voor de kosten die Baby Max Go moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

Artikel 17. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Baby Max Go het recht het product op te halen en geeft de huurder Baby Max Go toegang tot het product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

Artikel 18. Derdenbeding bij Gebruik

 1. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Baby Max Go te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Baby Max Go jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren, stemt de huurder in met overdracht van de huurovereenkomst van Baby Max Go naar derde en is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst tussen Baby Max Go en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product door Baby Max Go aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen Baby Max Go en de derde, de huurovereenkomst tussen Baby Max Go en de huurder van kracht.
 5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Baby Max Go, noch door de huurder worden herroepen.

Artikel 19. Klachten

 1. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 20. Overige bepalingen

 1. De huurder mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baby Max Go.
 2. Baby Max Go is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Baby Max Go aan te geven.
 3. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

 

Artikel 21. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Passage AVG (bij gebruik consumentendata)

‘Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.